Nkembo

Dans

Nkembo na Tata, alleluya,
Nkembo na Mwana, alleluya,
Nkembo na n’Elimo, alleluya. (2x)

1. Nkembo na Tata a, Tata wa ngolu u,
Azalisi biso, alleluya. (2x)
2. Nkembo na Yezu u, alongi liwa e,
Abikisi biso, alleluya. (2x)
3. Nkembo n’Elimo e, Mobondi wa biso e,
Asantisi biso, alleluya. (2x)
4. Tokopesa lokumu e, na Tata na Mwana e
Mpe n’Elimo, alleluya. (2x)

Articles récents